Wang Jianqin

Personal information

More  >>

教授  

Academic Titles : Professor

Education Background

1969.2 1972.12

 • 吉林省通化市一中
 • 高中

1992.3 1994.6

 • 东北师范大学
 • 中文
 • 学士
 • 大学

2001.9 2005.7

 • 北京语言大学
 • 语言学及应用
 • 博士
 • 博士研究生

Work ExperienceMore>>

2019.2 Now
 • 语言认知科学学科创新引智基地
1973.1 1977.3
 • 中国人民解放军39军117师350团
1977.3 1980.9
 • 吉林省通化市建设银行秘书科

Social Affiliations

Research Focus

 • second language acquisition of Chinese